RODO

RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: JTLS Technika s.c z siedzibą w Warszawie, ul. Pokorna 2/1050; 00-199 Warszawa; NIP: 525278523 REGON: 382903766; tel. 883 779 380; e-mail: ochronadanych@jtlsklima.pl; (dalej JTLS albo Administrator).

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00), jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

** Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych** jest prowadzenie przez JTLS działalności związanej z przygotowaniem ofert handlowych, realizacji zamówień, przesyłaniem ofert handlowych, a także w celu marketingu produktów własnych Administratora, w tym zapraszania podwykonawców do udziału w organizowanych przez JTLS zapytaniach ofertowych na wykonanie określonych usług oraz dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora.

** Państwa dane osobowe mogą być przekazane do**:

Innych podmiotów wykonujących usługi na rzecz JTLS wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z umową,

Podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, usługi spedycyjne.

Innych podmiotów gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie:

– dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.

– wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

– ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Administrator, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich wskazania nie będzie możliwe zawarcie umowy z Administratorem dla celów wykonania usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w zakresie prowadzenia działalności JTLS, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, zawarcia i wykonywania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO., może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi sprzedaży, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym szczególności podatkowych i rachunkowych. W przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat od dnia zakończenia / rozwiązania umowy.